Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Voor een optimale dienstverlening heeft LJT coaching onderstaande voorwaarden opgesteld.

2. Definities

Coach: Degene die doelgericht een bijdrage levert aan de persoonlijke ontwikkeling van de betreffende client.

Client: degene die hulp op het gebied van zijn persoonlijke ontwikkeling ontvangt.

LJT coaching, gebruiker van deze algemene voorwaarden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 70464030 en gevestigd aan de Utenhamstraat 7, te Vleuten.

3. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle consulten gegeven door LJT coaching.

LJT coaching is gerechtigd, indien daartoe naar haar oordeel de noodzaak bestaat, de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Deze wijzigingen worden van te voren op de site aangekondigd en bij cliënten die onder behandeling zijn per mail, uiterlijk één maand voor de beoogde ingangsdatum.

3.1 Voorwaarden voor de coach m.b.t. de behandeling

De ingeschakelde coach handelt voor de uitvoering van deze overeenkomst conform de ethische code van Phoenix-opleidingen.

De ingeschakelde coach is verplicht de cliënt te informeren over het voorgenomen onderzoek en/of de voorgestelde behandeling en over de ontwikkelingen omtrent het onderzoek, de behandeling en de gemoedstoestand van de cliënt, tenzij de client heeft aangegeven geen inlichtingen te willen ontvangen.

De ingeschakelde coach leest de verslagen van de cliënt per sessie en houdt deze in bewaring zolang de behandelperiode loopt.

De ingeschakelde coach is verplicht geheimhouding te betrachten ten aanzien van de behandeling van de cliënt, tenzij de cliënt toestemming heeft gegeven voor de verstrekking van informatie, geheimhouding in strijd is met een wettelijke plicht of geheimhouding in redelijkheid niet van de ingeschakelde coach kan worden gevergd.

De ingeschakelde coach neemt bij zijn werkzaamheden de eisen in acht die volgens de algemeen aanvaarde standaard aan een coach op grond van zijn beroep en rekening houdend met zijn individuele deskundigheid redelijkerwijs mogen worden gesteld. De door de ethische code van phoenix opgestelde gedragsregels, richtlijnen en algemene kwaliteitscriteria gelden daarbij als uitgangspunt.

3.2 Voorwaarden voor de cliënt m.b.t. de behandeling

Voorwaarde voor de cliënt is dat hij of zij naar beste weten inlichtingen verschaft en medewerking verleent ten behoeve van de behandeling.

3.3 De cliënt zal zich op verzoek van de behandelaar identificeren.

Wanneer de cliënt verhinderd is een afspraak van de ingeschakelde coach na te komen, dan zal hij de afspraak tijdig, dat wil zeggen minimaal 24 uur van te voren afzeggen. Afspraken die niet of te laat worden afgezegd, zullen in rekening worden gebracht.

4. Betalingsvoorwaarden

De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de betaling van de genoten coachingssessies bij LJT coaching. Een coachingssessie wordt rechtstreeks in rekening gebracht bij de cliënt op basis van een factuur. De factuur dient binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

5. Aanvulling op de voorwaarden

LJT coaching stelt het zeer op prijs indien u opmerkingen, ideeën, etc. heeft ter verbetering van onze dienstverlening. U kunt dit zowel mondeling als via e-mail aan ons doorgeven.

Privacyverklaring

1. LJT coaching

In dit document staat de privacyverklaring van LJT coaching. LJT coaching is een coachingspraktijk dat zich richt op de coaching en training van persoonlijke en professionele ontwikkeling voor individuen of teams.

LJT coaching heeft gegevens van u nodig en verzamelt deze. Het is daarom goed dat je weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom je gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Heb je na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan gerust contact op:

Laurens@LJT-coaching.nl
06-23016867
Utenhamstraat 7
3451 BR Vleuten

BTW-Nr: NL190332086B01
KVK-Nr: 70464030 

LJT coaching is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Laurens Johan Timmer.

2. Privacy informatie, een korte samenvatting

LJT coaching hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wil LJT coaching heldere en transparante informatie geven over hoe het omgaat met persoonsgegevens.

LJT coaching houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Gevraagd wordt om uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen van kracht zijn zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens worden doorgeven aan partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van doelen waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Ze op de hoogte is van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop te willen wijzen en deze te respecteren.

3. Verwerking van persoonsgegevens

3.1 Cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door LJT coaching verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.
  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

De behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan LJT coaching de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Persoonlijke gegevens uit de coachingssessie;
  LJT coaching werkt met verslagen van de sessie die door jou zelf zijn geschreven. De behandelverslagen verstuur je per mail. LJT coaching gebruikt een versleuteld mail-account om de beveiliging te waarborgen.

3.2 Minderjarigen

LJT coaching verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

3.3 Medewerkers

LJT coaching heeft momenteel geen medewerkers in dienst waarop de wet-AVG voor zijn bedrijfsvoering van toepassing is.

4. Bewaartermijnen

Gegevens die bewaard worden zijn gegevens over naam adres en woonplaats (NAW) verslagen over de coachingsessies.

4.1 NAW-gegevens

In verband met de fiscale bewaarplicht is LJT coaching eraan gehouden om NAW-gegevens gedurende een periode van zeven jaar te bewaren. Deze gegevens kunnen pas worden verwijderd als deze termijn verstreken is.

4.2 Verslagen coachingssessies 

Verslagen van de coachingssessies worden bewaard met als doel om een eventuele vervolgconsulten effectief te kunnen oppakken. Na beëindiging van het coachingstraject worden verslagen gedurende 10 jaar bewaard. Op jouw verzoek worden verslagen direct worden gewist. Zie ook artikel 8.4 van dit document.

5. Verstrekking aan derden

LJT coaching maakt gebruik van een externe partij voor de financiële administratie. Met deze partij is een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de afspraken over privacy conform de wet-AVG zijn vastgelegd. LJT coaching verstrekt enkel die gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de financiële administratie.

LJT coaching gebruikt de volgende computerprogramma’s of – systemen:

Computer, I-Cloud en mail voor beveiligde opslag van NAW-gegevens, contactgegevens en facturen.

LJT coaching verstrekt geen gegevens aan andere partijen waar geen verwerkersovereekomst mee is gesloten.

6. Website en cookies

De website van LJT coaching maakt gebruik van cookies, zie ook de cookieverklaring. Deze zijn bedoeld om de website beter te laten functioneren. Ze zijn niet gekoppeld aan jouw persoonlijke gegevens. Bij bezoek aan de website kun je de keus voor het gebruik cookies zelf bepalen.

Om inzicht te krijgen in hoe bezoekers de website van LJT coaching gebruiken, wordt er gebruik gemaakt van de privacy-vriendelijke versie van Google Analytics. Dit wordt zodanig gedaan dat er zo min mogelijk uitwisseling van gegevens tussen de website en Google plaatsvindt. Zo worden IP-adressen gemaskeerd, worden er geen gegevens gedeeld, wordt er geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics en heeft LJT coaching een verwerkersovereenkomst met Google.

7. Beveiliging

LJT coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

8. Jouw Rechten

8.1 Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijdens jouw gegevens op te vragen die bij LJT coaching vastgelegd en bewaard worden. Dit kun je doen door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met LJT coaching. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

8.2 Recht op rectificatie

Indien je gegevens niet kloppen of veranderd zijn dan heb je het recht om dit te laten rectificeren door LJT coaching.

8.3 Recht op wissen van gegevens

Indien je niet langer wilt dat jouw gegevens bij LJT coaching zijn vastgelegd, dan heb je het recht om jouw gegevens te laten verwijderen.

8.4 Recht op indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vindt dat LJT coaching niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

9. Vragen

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact op.

Sluit Menu